BASES LEGALS DEL SORTEIG: “LA RUTA DE LA CROQUETA 2024”

Mitjançant les bases que a continuació es relacionen (en endavant, les “Bases”), ASSOC. PROMOCIÓ NEGOCI EMPRESA MATARÓ (d’ara en endavant NEM) estableix les normes reguladores per les que es regeix el sorteig denominat “LA RUTA DE LA CROQUETA 2024” en el que s’ofereix la possibilitat de participar a un concurs que podria suposar un premi d’una nit d’hotel amb esmorzar per a dues persones a l’Hotel Atenea Port Mataró.

1. IDENTIFICACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

Bases del sorteig “LA RUTA DE LA CROQUETA 2024” (en endavant el “Sorteig”) organitzat per NEM amb CIF G62439849 i amb xarxa social @nemmataro.

2. OBJECTE DEL SORTEIG

L’objecte de les presents bases legals (en endavant, les “Bases Legals”) és definir els temes i condicions conforme als quals es regirà el sorteig, organitzat per NEM. Consistirà en participar en un concurs amb sorteig per la possibilitat de que pot suposar guanyar una nit d’hotel amb esmorzar per a dues persones a l’Hotel Atenea Port Mataró. (detallat a l’apartat 7 de les presents bases), entre tots aquells usuaris que realitzin les accions que composen la mecànica de participació i que estan detallades a l’apartat 6 de les presents bases.

3. ÀMBIT TERRITORIAL DEL SORTEIG

El sorteig és d’àmbit nacional.

4. PERÍODE SORTEIG

Es podrà participar al sorteig sempre i quan es realitzin les accions establertes a l’apartat 6 de les presents bases i dins del període comprés entre el 28 de juny i el 7 de juliol ambdós inclosos.

5. DESTINATARIS DEL SORTEIG

Per participar al sorteig, és necessari ser major d’edat i complir amb els requisits de la mecànica de participació exposats a l’apartat 6 de les presents bases. No es podran participar al sorteig els treballadors i col·laboradors de NEM; els familiars fins a tercer grau en línia directa, colateral i afí de les persones anteriorment citades, les persones jurídiques i els menors de 18 anys.

6. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per participar al present Sorteig, els Usuaris hauran de votar accedint a l’enllaç QR i omplint la butlleta electrònica que podran obtenir a traves dels QR’s als establiments participants de LA RUTA DE LA CROQUETA 2024, que aquests els hi exhibiran, un cop hagin tastat la croqueta d’aquell establiment. Un cop realitzades les accions descrites passarà a formar part del llistat de participants al sorteig del premi exposat a les presents bases. Per participar al sorteig, es sol·licitaran les següents dades de caràcter obligatori: nom, cognom, correu electrònic, número de telèfon mòbil i correu electrònic. NEM realitzarà 1 sorteig final, amb el llistat de participants registrats, a partir de la finalització del període promocional i durant la setmana següent de finalització del concurs anunciarà el guanyador/a i la llista de dos suplents, per si el/la guanyador/a no es localitza en el termini de 48h i així successivament. La selecció de tots ells es realitzarà mitjançant l’eina Easypromos. Aquesta mateixa eina determinarà l’ordre en que seran cridats els suplents en cas de ser necessari.

7. PREMI

El premi al que es podrà accedir a través del sorteig d’aquest concurs entre tots els participants és d’una nit d’hotel amb esmorzar per a dues persones a l’Hotel Atenea Port Mataró. En cap cas el premi podrà ser cedir a terceres persones. Així mateix, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació alguna.

8. PARTICIPACIONS FRAUDULENTES

Totes les dades sol·licitades seran necessàries, de tal manera que l’omissió d’alguna podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva participació. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret a NEM a desqualificar al Participant guanyador de tal manera que aquest no podrà participar i/o disposar del corresponent premi. En cas que els usuaris proporcionin dades de tercers per la seva participació al Sorteig es comprometen a (I) informar a aquelles altres persones físiques titulars de les dades sobre el tractament de les seves dades personals a NEM per aquesta finalitat.

9. UTILITZACIÓ PÚBLICA DELS NOMS DELS GUANYADORS

NEM podrà fer ús de la identitat i imatge dels participants, a través de les seves xarxes socials, sense limitació de temps ni de territori, per anunciar al públic el resultat del Sorteig. L’acceptació de participació a aquest Sorteig per part dels participant així com l’acceptació del premi per part dels sol·licitants, implica el dret de NEM a publicitar l’entrega del premi sense contraprestació alguna a favor dels participants als únics efectes que NEM pugui comunicar el resultat del Sorteig.

10. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT NEM queda expressament exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la cancel·lació, modificació o transformació del Sorteig. NEM quedarà exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se de qualsevol conflicte que pogués derivar-se d’errors o inexactituds en les dades facilitades pels Sol·licitants. Igualment quedarà exempta de tota responsabilitat en cas que el premi no pugui ser entregat per circumstàncies alienes a NEM.

11. PROTECCIÓ DE DADES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades -RGPD- i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal – LOPDGDD-), s’informa als participants que el seu registre suposa el consentiment per a que les dades personals que facilitin siguin incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable NEM NIF G62439849 i seu situada al c. Sant Benet, 43, loc. 1, 08302, Mataró, Barcelona. La finalitat de la recollida de les dades és per la gestió del premi en cas de ser guanyador (la base legítima del tractament és el seu consentiment i l’execució del citat contracte), i l’enviament de comunicacions comercials, inclús per via electrònica sempre que ho hagin consentit expressament, per mantenir-lo informat sobre altres esdeveniments relacionats amb el present i dels serveis o productes de NEM que puguin ser del seu interès. Únicament el responsable del tractament tindrà accés a les dades facilitades, i sota cap concepte aquestes seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer. Sense perjudici de l’anterior, NEM podrà difondre el nom i la imatge del guanyador per la realització de qualsevol activitat publicitària, promocional o de marketing relacionada amb el present sorteig. L’acceptació del premi pel guanyador implica necessàriament la del tractament i utilització de les seves dades personals amb aquesta finalitat. Aquesta autorització no suposarà en cap cas contraprestació addicional pel guanyador. Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan no siguin necessàries per tal finalitat es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonomització de les dades o la destrucció total de les mateixes. Els participants podran revocar el seu consentiment per aquestes finalitats en qualsevol moment dirigint-se a NEM, a través del email info@nem.cat els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades, presentat el DNI o document anàleg en dret. Davant qualsevol fet que considerés una violació dels seus drets tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades (www.aepd.es). Més informació sobre la política de protecció de dades, pot acudir a www.nem.cat/politica-deprivacitat/

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS

La participació al Sorteig implica necessàriament l’acceptació de els presents Bases Legals. L’incompliment d’algun dels termes de les presents Base Legals donarà lloc a que el Sol·licitant que incompleixi sigui automàticament eliminat de la Promoció. Excepcionalment i per motius justificats, NEM podrà modificar les presents Bases Legals inclús una vegada iniciada la Promoció. NEM es reserva el dret de cancel·lar parcial o totalment la promoció, si per causes de força major, o qualsevol altra aliena a la seva voluntat, aquesta cancel·lació s’estima necessària segons el lliure criteri de NEM. Les presents Bases Legals estaran disponibles a www.nem.cat/bases-legals-ruta-de-la-croqueta/ durant tot el període de duració del concurs.

13. NORMATIVA APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.

La resolució de qualsevol conflicte entre les diferents parts participants a aquest Sorteig serà resolta davant els tribunals de la ciutat de Barcelona, conforme al Dret Espanyol.